گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «بررسی نما در معماری دوره های مختلف بررسی مفهوم سنتي نما و سه متغير اصلي آن» به مدیر سایت.


بستن